Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sinh viên quốc tế - 22/12/2014

Quyết định số 6090/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sinh viên quốc tế thuộc Cục Đào tạo với nước ngoài. Chi tiết xem tại đây

Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam - 25/02/2014

Quy chế Quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BGDĐT ngày  25 tháng  02  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 
This template downloaded form free website templates