Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sinh viên quốc tế 12/22/2014

Quyết định số 6090/QĐ-BGDĐT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sinh viên quốc tế thuộc Cục Đào tạo với nước ngoài. Chi tiết xem tại đây
 
This template downloaded form free website templates