Quá trình xây dựng và phát triển của Trung tâm Sinh viên quốc tế

Theo sự chỉ đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ, Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề (Nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã thực hiện nhiệm vụ quốc tế đối với hai nước bạn Lào và Campuchia; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại đa dạng với các nước và tổ chức quốc tế trong thời kỳ đầu cả nước độc lập thống nhất - xây dựng CNXH (1975-1986)

 Năm 1986-1987, số lượng LHS Lào và Campuchia trong các trường Đại học của Việt Nam đã tăng lên gần 600 người, riêng các trường thuộc Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp ở khu vực Hà Nội đã có gần 300 LHS Lào Campuchia. Công tác quản lý ăn, ở của số LHS nói trên phân tán ở nhiều trường.Cơ sở vật chất quản lý phục vụ thiếu thốn, chắp vá gây trở ngại cho công tác quản lý, giáo dục và phục vụ học sinh.

Trước tình hình đó, Bộ Đại học - Trung học chuyên nghiệp đã phối hợp với Ủy ban Hợp tác kinh tế Văn hóa với Lào và Campuchia nhất trí dành 2 nhà 4 tầng có 96 phòng được xây dựng từ những năm 60 để tổ chức khu ký túc xá tập trung dành cho LHS Lào, Campuchia. Ngày 10/6/1988 Bộ trưởng Bộ Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề ra Quyết định số 673/QĐ-TCCB về việc thành lập Trung tâm Phục vụ học sinh nước ngoài trực thuộc Bộ.  Ngoài nhiệm vụ chung theo chức năng được qui định là: Phục vụ học sinh nước ngoài về ăn, ở (quản lý nội trú) và thực hiện các chế độ chính sách khác, Trung tâm còn phải đảm nhận việc nghiên cứu và theo dõi việc thực hiện các chế độ chính sách (chế độ đãi ngộ) đối với học sinh nước ngoài trong thời gian đang học ở Việt Nam. Như vậy kể từ năm 1988 đã có một cơ quan trực thuộc Bộ chuyên chăm lo việc quản lý nội trú, nghiên cứu và thực hiện chế độ đãi ngộ của Nhà nước đối với học sinh nước ngoài trên địa bàn Hà Nội.

Năm 2008, khi Cục Đào tạo với nước ngoài trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập, Trung tâm Phục vụ học sinh nước ngoài trở thành một đơn vị trực thuộc Cục và được đổi tên thành Trung tâm Sinh viên quốc tế theo Quyết định số 02/QĐ-ĐTVNN ngày 02/3/2009 của Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài.

Trung tâm Sinh viên quốc tế hiện nay có 4 cơ sở là Ký úc xá B7 bis, Ký túc xá A3, Ký túc xá T4 và Nhà khách A2 với 7 đơn vị  Phòng Hành chính - Tổng Hợp, Phòng Kế toán - Tài vụ, Phòng Quản lý Lưu học sinh, Phòng tiếng Việt và Ngoại ngữ, Phòng Bảo vệ, Nhà ăn Trung tâm và Nhà khách A2. Ngoài chức năng quản lý nội trú và thực hiện chế độ chính sách cho LHS các nước đến Việt Nam học tập tại các trường Đại học ở Hà Nội còn có chức năng tuyển chọn, tiếp nhận người nước ngoài đến Việt Nam học tập tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam để trình cấp có thẩm quyền Quyết định; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tiếp nhận người nước ngoài đến Việt Nam học tập tại các cơ sở giáo dục ở Việt Nam; thực hiện các hoạt động về giảng dạy, bồi dưỡng tiếng Việt và Ngoại ngữ.

  
This template downloaded form free website templates