Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Sinh viên quốc tế bao gồm:

1. Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm;

2. Các đơn vị thuộc Trung tâm:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Kế toán - Tài vụ;

c) Phòng Quản lý Lưu học sinh;

d) Phòng Tiếng Việt và Ngoại ngữ

đ) Phòng Bảo vệ;

e) Nhà ăn Trung tâm

g) Nhà khách A2. 
This template downloaded form free website templates